Konkursy

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA UCZNIÓW KL. 0 – 3 „DUMNI Z NIEPODLEGŁEJ”

ORGANIZATOR: Szkoła Podstawowa im. Świętej Elżbiety Węgierskiej
w Trybszu

CELE KONKURSU:

1) Promowanie wiedzy na temat niepodległości naszej ojczyzny.

2) Zachęcanie uczniów do poznawania historii o Polsce i Polakach.

3) Rozwijanie u uczniów poczucia patriotyzmu i dumy narodowej.

ZASADY:

 1. Tematyka – ukazanie w formie plastycznej, najpiękniejszych miejsc i zabytków naszego kraju, z których my Polacy możemy być dumni.
 2. Technika wykonania prac jest dowolna (np. farba plakatowa, akrylowa, akwarela, kredki, collage, wycinanki itp.).
 3. Format wykonania prac – A4 lub A3. Na odwrocie pracy należy umieścić imię i nazwisko autora.
 4. Termin składania prac: 26.10.2018r. u p. Urszuli Hanuli.
 5. Jury powołuje Organizator konkursu. Zadaniem jury jest ocena prac plastycznych zgodnie z ustalonymi kryteriami.
 6. Prace konkursowe nie będą zwracane ich autorom, pozostaną własnością Organizatora, który zastrzega sobie możliwość ich publikowania.
 7. Organizator zapewnia nagrody i dyplomy dla laureatów konkursu.
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.
 9. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie.
 10. Osoby oddające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora konkursu swoich danych osobowych zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833 z późn.zm.)

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA UCZNIÓW KL. 0 – 8 „DUMNI Z NIEPODLEGŁEJ”

ORGANIZATOR: Szkoła Podstawowa im. Świętej Elżbiety Węgierskiej
w Trybszu

CELE KONKURSU:

1) Promowanie wiedzy na temat niepodległości naszej ojczyzny.

2) Zachęcanie uczniów do poznawania historii o Polsce i Polakach.

3) Rozwijanie u uczniów poczucia patriotyzmu i dumy narodowej.

ZASADY:

 1. Tematyka – ukazanie w formie plastycznej postaci lub zdarzeń z historii naszego kraju, z których my Polacy możemy być szczególnie dumni.
 2. Technika wykonania prac jest dowolna (np. farba plakatowa, akrylowa, akwarela, kredki, collage, wycinanki itp.).
 3. Format wykonania prac – A4 lub A3. Na odwrocie pracy należy umieścić imię i nazwisko autora.
 4. Termin składania prac: 26.10.2018r. u p. Urszuli Hanuli.
 5. Jury powołuje Organizator konkursu. Zadaniem jury jest ocena prac plastycznych zgodnie z ustalonymi kryteriami.
 6. Prace konkursowe nie będą zwracane ich autorom, pozostaną własnością Organizatora, który zastrzega sobie możliwość ich publikowania.
 7. Organizator zapewnia nagrody i dyplomy dla laureatów konkursu.
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.
 9. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie.
 10. Osoby oddające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora konkursu swoich danych osobowych zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833 z późn.zm.)

Ja czytam!  „Lekturnik  na 6!”

Konkurs adresowany jest do chętnych uczniów z klas I-VIII  i polega na prowadzeniu zeszytu, w którym uczniowie opisują i ilustrują czytane przez siebie książki.

Celem konkursu jest:

 • zachęcenie dzieci do czytania,
 • sprawdzenie znajomości przeczytanej książki,
 • popularyzowanie twórczości literackiej i plastycznej dzieci.
 • Kształcenie wrażliwości na odbiór słowa pisanego.
 • Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych.
 • Zachęcanie i mobilizowanie uczniów do regularnego czytania.
 • Kształtowanie wrażliwości moralnej i estetycznej przez kontakt z literaturą.
 • Wzmacnianie w dziecku wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesów.
 • Pobudzanie kreatywności, twórczości i wyobraźni.
 • Właściwe zagospodarowanie czasu wolnego.

Zasady prowadzenia zeszytu:

 1. Konkurs czytelniczy „Mój lekturnik” polega na prowadzeniu zeszytu, segregatora lub albumu, lapbooków i innych, wymyślonych przez ucznia form, w którym uczniowie dowolną techniką  przedstawiają ciekawą historyjkę z przeczytanej książki.
 2. Każdy wpis powinien zawierać następujące dane:

Tytuł: ………………………………………………………………

Autor: …………………………………………………………………

Bohaterowie: ………………………………………………………..

Miejsce akcji: ………………………………………………………..

Inne informacje, uznane za ważne i potrzebne przez Ciebie……

 1. W „LEKTURNIKU” powinny być wpisane wszystkie przeczytane przez ucznia książki, bez względu na to, czy są to lektury szkolne, książki wypożyczone w bibliotece, własne czy inne.
 2. Przeznaczony jest dla uczniów  klas I – VIII.
 3. Czas trwania konkursu : od 1 października 2018  do 31maja2019 roku.
 4. Laureatami zostaną uczniowie, który otrzymają najwięcej punktów.

Punktowane będą:

– liczba przeczytanych i zaprezentowanych w LEKTURNIKU książek 0 – 5 pkt.;

– twórcze  prezentacja  książek w dowolnej formie (wypowiedzi pisemne, różne techniki plastyczne). 0– 10 pkt.;

– ogólne wrażenie, jakie LEKTURNIK wywiera na odbiorcy 0 – 5 pkt. ;

Zwycięzcami zostają uczniowie, których zeszyty najlepiej spełnią wymagania ustalone w regulaminie konkursu.

Ogłoszenie wyników konkursu i rozdanie nagród laureatom odbędzie się na apelu podsumowującym naukę w roku szkolnym 2018/2019.

Zapraszam do udziału w konkursie.


REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZEGO CZYTELNIKA ROKU 2018/ 2019
„Ja czytam!”

Cele konkursu:

 1. Promocja czytelnictwa wśród uczniów klas I – VIII.
 2. Utrwalanie nawyku obcowania z książką.
 3. Podnoszenie kultury czytelniczej.
 4. Zachęcenie do czytania książek z i spoza kanonu lektur obowiązkowych.
 5. Kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem.
 6. Aktywizacja czytelnicza uczniów.
 7. Popularyzacja czytelnictwa w środowisku szkolnym.
 8. Poszerzenie kręgu zainteresowań młodego czytelnika o pozycje spoza kanonu lektur.
 9. Doskonalenie techniki czytania ze zrozumieniem.

Zasady konkursu:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów z klas I – VIII naszej szkoły.
 2. Konkurs rozgrywany jest od października do maja bieżącego roku szkolnego.
 3. Lektury czytane są przez uczniów zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Panią Julię Miśkowicz stanowiącym załącznik do regulaminu.
 4. Raz w miesiącu, w ostatnim tygodniu uczestnicy konkursu rozwiązują test z danej lektury. Test jest równocześnie kolejnym etapem konkursu. Z każdego etapu wyłoniony zostaje zwycięzca, którego nauczyciel wychowawca kl. 1-3 lub  polonista w kl. 4-8  nagradza pozytywna oceną cząstkową przedmiotu. – za pierwsze miejsce – ocena celująca – za drugie i trzecie miejsce – ocena bardzo dobra.
 5. Punkty uzyskane w poszczególnych miesiącach będą sumowane.
 6. Konkurs ma charakter otwarty, każdy uczeń może przystąpić do niego w dowolnym momencie jego trwania.
 7. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu następuje po jego zakończeniu w maju. Tytuł Czytelnika Roku otrzymuje osoba , która zdobyła największą ilość punktów.
 8. Jurorzy, czyli bibliotekarka  w roli przewodniczącego oraz członkowie zaproszeni przez niego do pracy wyłaniają czytelników w kategoriach:
 • Czytelnik Roku klasy 1 Szkoły Podstawowej Świętej  Elżbiety Węgierskiej w Trybszu
 • Czytelnik Roku klasy 2 Szkoły Podstawowej Świętej  Elżbiety Węgierskiej w Trybszu
 • Czytelnik Roku klasy 3 Szkoły Podstawowej Świętej  Elżbiety Węgierskiej w Trybszu
 • Czytelnik Roku klasy 4 Szkoły Podstawowej Świętej  Elżbiety Węgierskiej w Trybszu
 • Czytelnik Roku klasy 5 Szkoły Podstawowej Świętej Elżbiety Węgierskiej w Trybszu
 • Czytelnik Roku klasy 6 Szkoły Podstawowej Świętej  Elżbiety Węgierskiej w Trybszu
 • Czytelnik Roku klasy7 Szkoły Podstawowej Świętej  Elżbiety Węgierskiej w Trybszu
 • Czytelnik Roku klasy 8 Szkoły Podstawowej Świętej  Elżbiety Węgierskiej w Trybszu
 1. Ponadto
 • Czytelnik Roku klas 1-3 Szkoły Podstawowej Świętej  Elżbiety Węgierskiej w Trybszu
 • Czytelnik Roku klas 4 -6 Szkoły Podstawowej Świętej  Elżbiety Węgierskiej w Trybszu
 • Czytelnik Roku klas 7 – 8 Szkoły Podstawowej Świętej  Elżbiety Węgierskiej w Trybszu
 1. Ogłoszenie wyników konkursu i rozdanie nagród laureatom odbędzie się na apelu podsumowującym naukę w roku szkolnym 2018/2019.

Zostań najlepszym czytelnikiem w naszej szkole i zdobądź nagrodę.


II  LIGA ORTOGRAFICZNA 2018 / 2019

REGULAMIN

I CELE KONKURSU

 • Doskonalenie znajomości zasad polskiej ortografii.
 • Wykorzystywanie wiedzy ortograficznej w praktyce.
 • Rozwijanie dbałości o poprawność ortograficzną i estetyczne pismo.
 • Rozwijanie zdrowej rywalizacji wśród uczniów.
 • Utrwalenie poprawnej pisowni wyrazów trudnych ortograficznie,
 • Wdrażanie uczniów do samodzielnej pracy nad ortografią,
 • Popularyzacja poprawnej polszczyzny,
 • Wzbogacanie form pracy z uczniem.
 • Utrwalenie znajomości zasad ortograficznych, wyrabianie nawyku ich stosowania,
 • Zachęcanie  uczniów do samodzielnej pracy nad ortografią,
 • Rozwijanie zainteresowań uczniowskich.

II WYMAGANIA

 1. W rywalizacji biorą udział uczniowie klas II – VIII.
 2. Obowiązuje znajomość zasad ortograficznych przewidzianych do opanowania na danym etapie  oraz na etapach wcześniejszych.
 3. Liga trwa od października do maja i obejmuje 8 rozgrywek.
 4. Konkurs przeprowadzany jest na  trzech poziomach:
 • Klasy II – III
 • klasy IV – VI
 • klasy VII – VIII
 1. W ostatnim tygodniu nauki w danym miesiącu uczniowie piszą dyktando ortograficzne ze słuchu sprawdzające uzupełniają tekst lub rozwiązują test – może też być dyktando; sprawdzają w ten sposób znajomość  pisowni wyrazów podanych wcześniej do utrwalenia przewidzianych na dany  miesiąc (zgodnie z harmonogramem).
 1. Lista  wyrazów zostanie zamieszczona na tablicy LIGI ORTOGRAFICZNEJ (dolny korytarz) oraz na stronie internetowej szkoły w zakładce UCZNIOWIE.
 2. Dyktanda są oceniane przez nauczycielkę języka polskiego. Uzyskane oceny są wpisywane do dziennika i mają wpływ na ocenę półroczną i końcową.
 3. W każdej rozgrywce można zdobyć 20 punktów. Za dwa błędy drobne lub jeden błąd ortograficzny-  zasadniczy, będzie odejmowany jeden punkt.
 4. Na podstawie liczby zdobytych punktów ustala się miejsce ucznia w rankingu oraz ocenę, którą nauczyciele języka polskiego oraz edukacji wczesnoszkolnej wpisują do dziennika (za każdy etap), według kryteriów: 20pkt. – celujący, 19-18pkt. bardzo dobry ,  17 – 16 pkt. dobry,  poniżej 15 pkt. ” + „( trzy plusy dają ocenę bardzo dobrą).
 5. W przypadku niesamodzielnej pracy  uczestnik zostaje zdyskwalifikowany oraz otrzymuje ocenę niedostateczną.
 6. Podsumowanie nastąpi  dwukrotnie (w lutym i w czerwcu) na podstawie średniej arytmetycznej wszystkich  ocen –  w dwóch kategoriach:
  -INDYWIDUALNY MISTRZ ORTOGRAFII
  – MISTRZ ORTOGRAFII NA POZIOMIE KLAS II – III, IV-VI, VII –VIII.
 7. Uczniowie, którzy zajęli miejsce II i III otrzymają tytuły WICEMISTRZA ORTOGRAFII
 8. W razie uzyskania takich samych wyników (w kategorii indywidualnej) w czerwcu zostanie przeprowadzona dogrywka.
 9. Prace uczniów z trudnościami w pisaniu, potwierdzonymi przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, punktowane będą według kryteriów dostosowanych do ich dysfunkcji.
 10. Poszczególne etapy przeprowadza się tego samego dnia.
 11. Systematyczny udział w lidze jest dodatkowo punktowany premią w postaci dodatnich punktów na półrocze szkolne i po ostatnim etapie konkursu.

III.  HARMONOGRAM

 SŁOWA DO ZAPAMIĘTANIA KONCENTRUJĄ SIĘ WOKÓŁ ZAGADNIEŃ:

 Październik : złota polska jesień

Listopad: świątecznie i nastrojowo

Grudzień: Świąteczne i zimowe dyktanda ortograficzne

Styczeń: Poświątecznie o ortografii albo szkolne kuchenne rewolucje  

Luty: Zima w pełni!

Marzec: ortografia w sportowym wydaniu

Kwiecień: idzie wiosna!

Maj: ponowne spotkanie z dyktandami tekstowymi, czyli sprawdzenie wiedzy ortograficznej

 1. ORGANIZATOR

Regulamin konkursu opracowała pani Julia Miśkowicz, która jest także
odpowiedzialna za przeprowadzenie konkursu.