Rekrutacja kl. VIII

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych – przypomnienie ważnych informacji

W związku z trwającą rekrutacją do szkół ponadpodstawowych, przypominam Rodzicom i Uczniom klasy ósmej o kilku ważnych informacjach z nią związanych. Przede wszystkim należy pilnować terminów składania dokumentów zgodnie z harmonogramem rekrutacji podanym poniżej. Większość działań w nim ujętych będzie trzeba realizować już po zakończeniu roku szkolnego. Proces rekrutacji oraz wszystkie ważne informacje z nią związane są publikowane na stronie https://malopolska.edu.com.pl/Kandydat, warto często tam zaglądać, jak również śledzić stronę internetową szkoły pierwszego wyboru, gdzie mogą być publikowane aktualne informacje nt. rekrutacji. Po otrzymaniu świadectwa uczeń jest zobowiązany wprowadzić na swoje konto oceny i osiągnięcia – pod zakładką : Arkusz osiągnięć. Przypominam, że 21 czerwca kończy się termin składania wniosków do szkoły pierwszego wyboru przez uczniów, wniosek musi być podpisany także przez rodzica.
Harmonogramie rekrutacji jest on następujący:
17 maja do 21 czerwca 2021r. kandydaci składają do szkoły pierwszego wyboru wniosek wypełniony i wydrukowany ze strony elektronicznej https://malopolska.edu.com.pl/Kandydat
25 czerwca do 14 lipca 2021r. – dostarczenie zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
22 lipca 2021r. podanie wyników postępowania kwalifikacyjnego do publicznej wiadomości w formie list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
do 26 lipca 2021 r. – wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w technikum lub szkole branżowej
23 lipca do 30 lipca 2021r. do godz. 15:00 kandydaci umieszczeni na listach zakwalifikowanych do przyjęcia do klas pierwszych zobowiązani są potwierdzić wolę podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (jeżeli nie zostały dostarczone wcześniej) oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. W przypadku braku możliwości przedłożenia orzeczenia w powyższym terminie rodzic kandydata informuje o tym w terminie do 30 lipca 2021 r. pisemnie lub w formie elektronicznej dyrektora szkoły, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Zaświadczenie składa się w szkole do której kandydat został przyjęty, nie później niż do dnia 24 września 2021r. Niezłożenie zaświadczenia w terminie jest równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty.
2 sierpnia 2021r. do godz. 14.00 – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do klas pierwszych i kandydatów nieprzyjętych oraz list wolnych miejsc.
do 3 sierpnia 2021 r. – opublikowanie przez Kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych
W sytuacji, gdyby uczeń nie został przyjęty do żadnej ze szkół, może skorzystać z rekrutacji uzupełniającej, która będzie prowadzona w następujących terminach:
• od 3 sierpnia 2021 r. do 5 sierpnia 2021 r. – złożenie wniosku o przyjęcie na ewentualne wolne miejsca
• 16 sierpnia2021 r.- podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych oraz listy kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klas pierwszych w rekrutacji uzupełniającej
• od 17 sierpnia 2021 r. do 20 sierpnia2021 r. do godz. 15.00 – potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej klasie
• 23 sierpnia 2021 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych na wolne miejsca i nieprzyjętych do szkoły.
Jeżeli ktoś chciałby o coś zapytać w tej kwestii, to służę pomocą.

Józefa Żołądek